Статут про управління Української Православної Церкви - РОЗДІЛ VIII ПАРАФІЇ


РОЗДІЛ VIII 
ПАРАФІЇ


Пункт 1. Парафією є громада православних християн, що складається з кліру та мирян, об’єднаних навколо храму.

Пункт 2. Парафія становить частину єпархії, яка перебуває під керівним наглядом свого єпархіального архієрея і керується священником-настоятелем, який призначається єпархіальним архієреєм. 

Пункт 3. Парафія утворюється за добровільною згодою віруючих осіб православного віросповідання, які досягли повноліття. Парафія утворюється з благословення єпархіального архієрея. 

Пункт 4. Для отримання статусу юридичної особи парафія реєструється органами державної влади в порядку, передбаченому чинним законодавством, на підставі поданої заяви, підписаної не менше ніж десятьма фізичними особами, які утворили цю парафію. 

Пункт 5. Межі парафії визначаються Єпархіальною радою. 

Пункт 6. Парафія розпочинає свою діяльність після благословення єпархіального архієрея.

Пункт 7. Парафія у своїй релігійній, адміністративно-фінансовій та господарській діяльності підпорядкована й підзвітна єпархіальному архієрею. Парафія виконує рішення Єпархіальних зборів, Єпархіальної ради та розпорядження єпархіального архієрея. 

Пункт 8. Парафія може отримати від органів державної влади у власність або в користування наданий їй храм, церковне начиння та інше майно; у такому випадку парафія несе відповідальність за збереження цього майна. 

Пункт 9. Парафія, у встановленому порядку, може купувати, будувати або орендувати будинки, приміщення та інше майно, необхідне для забезпечення своїх потреб. 

Пункт 10. У разі припинення існування парафії розпорядження власністю, яка їй належить, здійснюється згідно з її Статутом та згідно з чинним законодавством за участі єпархіальної влади. 

Пункт 11. Парафіяльні храми, молитовні будинки та каплиці влаштовуються з благословення єпархіального архієрея та з додержанням установленого законом порядку. 

Пункт 12. Парафія управляється настоятелем, Парафіяльними зборами та Парафіяльною радою.

Пункт 13. Парафія відраховує кошти на єпархіальні потреби в порядку і розмірах, встановлених органами єпархіальної влади. 

Пункт 14. Контролюючим органом фінансово-господарської діяльності парафії є Ревізійна комісія.


Розділ VIII. А 
НАСТОЯТЕЛЬ


Пункт 1. Парафію очолює настоятель, який призначається єпархіальним архієреєм для духовної опіки віруючих та керування причтом і парафією. У своїй діяльності настоятель підзвітний єпархіальному архієрею. 

Пункт 2. Настоятель відповідає за правильне, згідне з церковним уставом, звершення богослужінь, за церковну проповідь, релігійно-моральний стан та відповідне виховання парафіян. Він повинен сумлінно виконувати всі богослужбові, пастирські та адміністративні обов’язки, визначені його посадою, згідно з церковними канонами та полженнями Статуту про управління Української Православної Церкви. 

Пункт 3. До обов’язків настоятеля належить: 
 
а) керівництво причтом у виконанні ним богослужбових та пастирських обов’язків; 
б) нагляд за належним станом храму, за його начинням та вбранням, а також за наявністю всього необхідного для здійснення богослужінь відповідно до вимог богослужбового уставу та вказівок священноначалія;
в) турбота про правильне та благоговійне читання і спів у храмі; 
г) турбота про виконання вказівок єпархіального архієрея;
д) організація катихізаторської, благодійної, церковно-суспільної, освітньої та просвітницької діяльності парафії; 
е) скликання Парафіяльних зборів та головування на них; 
є) за наявності достатніх підстав, призупинення виконання рішень Парафіяльних зборів та Парафіяльної ради 
з віронавчальних, канонічних, богослужбових або господарчих питань з їх подальшим переданням на розгляд єпархіальному архієрею; 
ж) нагляд за втіленням у життя рішень Парафіяльних зборів та за роботою Парафіяльної Ради; 
з) подання єпархіальному архієреєві безпосередньо або через благочинного щорічних звітів про стан парафії та про свою діяльність; 
и) ведення офіційного церковного листування; 
і) ведення богослужбового журналу та зберігання парафіяльного архіву; 
ї) видача свідоцтв про хрещення та шлюб;
й) представлення інтересів парафії перед органами державної влади.

Пункт 4. Настоятель може отримати відпустку і на певний час залишити свою парафію тільки з дозволу єпархіальної влади. Дозвіл отримується у встановленому порядку.


РОЗДІЛ VIII. Б 
ПРИЧТ


Пункт 1. До складу причту парафії входять: священик, диякон та псаломщик. Кількість членів причту може бути збільшена або зменшена єпархіальною владою на прохання парафії та відповідно до її потреб. У будь-якому разі, причт повинен складатися не менш як з двох осіб — священика та псаломщика.

Пункт 2. Обрання та призначення священно- та церковнослужителів належить єпархіальному архієреєві. 

Пункт 3. Щоб бути висвяченим на диякона або священика, необхідно: 
 
а) належати до Української Православної Церкви; 
б) бути повнолітнім; 
в) мати відповідні моральні якості; 
г) мати достатню богословську підготовку; 
д) мати свідчення духівника про відсутність канонічних перепон до висвячення; 
е) не перебувати під церковним або кримінальним судом загальної юрисдикції; 
є) прийняти церковну присягу. 

Пункт 4. Члени причту можуть бути переміщені та звільнені зі своїх місць єпархіальним архієреєм за особистим проханням, рішенням церковного суду або за церковною доцільністю. 

Пункт 5. Обов’язки членів причту визначаються церковними правилами та розпорядженнями єпархіального архієрея або настоятеля. 

Пункт 6. Причт відповідає за духовно-моральний стан парафіян та за виконання своїх богослужбових і пастирських обов’язків. 

Пункт 7. Члени причту не можуть залишити парафію без дозволу церковної влади. Дозвіл отримується у встановленому порядку. 

Пункт 8. Священнослужитель може брати участь у здійсненні богослужіння в іншій парафії за згодою єпархіального архієрея тієї єпархії, в якій дана парафія перебуває, або за згодою настоятеля за наявності посвідчення, яке підтверджує канонічну правоздатність цього священнослужителя.

Пункт 9. Згідно з 13-м правилом IV Вселенського Собору священнослужителі можуть бути прийняті в іншу єпархію тільки за наявності відпускної грамоти єпархіального архієрея.


РОЗДІЛ VIII. В 
ПАРАФІЯНИ


Пункт 1. Парафіянами є особи православного віросповідання, які зберігають живий зв’язок зі своєю парафією. 

Пункт 2. Кожен парафіянин зобов’язаний регулярно брати участь у богослужінні, сповідатися та причащатися, дотримуватись церковних канонів і приписів, творити діла віри та прагнути до духовно-морального вдосконалення. 

Пункт 3. Парафіяни зобов’язані турбуватися про матеріальне утримання причту, храму й парафіяльних установ 
і сприяти їх благоустрою.


РОЗДІЛ VIII. Г 
ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ


Пункт 1. Парафіяльні збори, які за посадою очолює настоятель парафії, є вищим органом управління парафії. 

Пункт 2. Парафіяльні збори подають на затвердження єпархіальному архієрею кандидатуру голови Парафіяльної ради.

Пункт 3. До складу Парафіяльних зборів належать священно- та церковнослужителі, засновники парафії, а також миряни, члени даної парафії, які регулярно беруть участь у літургійному житті даної парафії, відзначаються християнською доброчесністю, досягли повноліття, не перебувають під забороною в священнослужінні, церковним або кримінальним судом загальної юрисдикції.

Пункт 4. Прийняття нових членів до складу Парафіяльних зборів, так само як і вихід з них, здійснюється на підставі прохання за рішенням Парафіяльних зборів.

Пункт 5. Парафіяльні збори можуть вивести будь-кого з числа своїх членів, якщо більшістю буде визнана невідповідність такої особи нормам християнської моралі та становищу, яке вона займає.

Пункт 6. При порушенні членами Парафіяльних зборів канонів та установлень Української Православної Церкви склад Парафіяльних зборів, за рішенням єпархіального архієрея, може бути змінений частково або повністю.

Пункт 7. Парафіяльні збори скликаються настоятелем спільно з Парафіяльною радою або, за розпорядженням єпархіального архієрея, благочинним, або іншим уповноваженим представником єпархіального архієрея у міру потреби, але не рідше, ніж один раз на рік.

Пункт 8. Парафіяльні збори працюють на основі порядку денного, поданого настоятелем спільно з Парафіяльною радою. 

Пункт 9. Роботою Парафіяльних зборів керує настоятель згідно з ухваленим регламентом. 

Пункт 10. Парафіяльні збори обирають зі свого складу секретаря, відповідального за ведення протоколу засідання.

Пункт 11. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос головуючого є вирішальним. 

Пункт 12. Протокол Парафіяльних зборів підписується настоятелем, секретарем та п’ятьма членами зборів, які обираються для цього. 

Пункт 13. Рішення Парафіяльних зборів можуть бути оголошені парафіянам у храмі. 

Пункт 14. Протоколи Парафіяльних зборів затверджуються єпархіальним архієреєм, і тільки після цього ухвалені рішення набувають чинності.

Пункт 15. Парафіяльні збори: 
 
а) піклуються про збереження внутрішньої єдності парафії і сприяють її духовно моральному зростанню; 
б) відповідають за збереження отриманого від держави та набутого в інший спосіб майна; 
в) розпоряджаються майном, що належить парафії; 
г) піклуються про наявність усього необхідного для звершення богослужіння;
д) піклуються про належний рівень церковного співу; 
е) планують господарську діяльність парафії; 
є) ухвалюють річний бюджет, включаючи визначення розмірів відрахувань на загальноцерковні, єпархіальні, внутрішньопарафіяльні, добродійні та інші цілі; 
ж) ухвалюють плани та проектно-кошторисну документацію на будівництво і ремонт храму та інших парафіяльних приміщень; 
з) визначають утримання членам причту; 
и) обирають з числа своїх членів Парафіяльну раду та Ревізійну комісію; 
і) ухвалюють штатний розклад і визначають утримання членам Парафіяльної ради; 
ї) здійснюють нагляд за роботою Парафіяльної ради; 
й) розглядають і ухвалюють ділові та фінансові звіти Парафіяльної ради та подають їх єпархіальному архієреєві; 
к) розглядають і ухвалюють звіти Ревізійної комісії; 
л) подають парафіяльні клопотання єпархіальному архієрею та органам державної влади; 
м) розглядають скарги на членів Парафіяльної ради та Ревізійної комісії і доповідають єпархіальному архієрею про результати їхнього розгляду; 
н) у разі надходження скарги на настоятеля, вона може розглядатися Парафіяльними зборами під головуванням благочинного або іншого представника єпархіального архієрея.


РОЗДІЛ VIII. Д 
ПАРАФІЯЛЬНА РАДА


Пункт 1. Парафіяльна рада є виконавчим та розпорядчим органом Парафіяльних зборів і підзвітна настоятелю та Парафіяльним зборам. 

Пункт 2. Парафіяльна рада складається з голови, його помічника та скарбника. 

Пункт 3. Парафіяльна рада обирається Парафіяльними зборами з числа активних членів парафії за ознаками компетентності, морального авторитету та відданості Українській Православній Церкві строком на три роки без обмеження кількості переобрань.

Пункт 4. Єпархіальний архієрей ухвалює обрання голови Парафіяльної ради або призначає на цю посаду своїм указом настоятеля чи іншу особу з введенням її до складу Парафіяльної ради.

Пункт 5. Єпархіальний архієрей має право усунути від роботи будь-якого члена Парафіяльної ради, якщо він порушує канони та положення Статуту про управління Української Православної Церкви або Статуту парафії.

Пункт 6. У період між Парафіяльними зборами Парафіяльна рада: 
 
а) разом з настоятелем скликає Парафіяльні збори і готує справи до їх розгляду;
б) виконує рішення Парафіяльних зборів; 
в) відповідає за збереження та підтримання в належному стані храму, інших церковних приміщень та майна;
г) вирішує поточні господарські питання; 
д) забезпечує будівництво та ремонт згідно з планами та проектно-кошторисною документацією, затвердженою Парафіяльними зборами; 
е) з відома та під контролем настоятеля розпоряджається коштами парафії та здійснює їх облік; 
є) турбується про забезпечення храму всім необхідним для належного звершення богослужінь; 
ж) піклується про придбання майна, потрібного для парафії, та веде інвентарні книги; 
з) турбується про охорону та благоліпність храму, про підтримання благочинності та порядку під час богослужінь і хресних ходів;
и) приймає на роботу найманих працівників та звільняє їх за згодою з настоятелем та відповідно до штатного розкладу; 
і) подає Парафіяльним зборам звіти про свою ділову та фінансову діяльність. 

Пункт 7. Голова Парафіяльної ради відповідає за здійснення постанов Парафіяльних зборів і виконання інших обов’язків, передбачених Статутом про управління Української Православної Церкви та Статутом парафії.

Пункт 8. Голова Парафіяльної ради представляє Парафіяльну раду в ділових, фінансово-господарських та адміністративних питаннях; у разі потреби видає довіреності.

Пункт 9. Усі документи парафії підписуються настоятелем або головою Парафіяльної ради. Банківські рахунки та інші фінансові документи підписуються головою Парафіяльної ради та скарбником. 

Пункт 10. До обов’язків скарбника входить облік і збереження грошових сум (пожертвувань та інших надходжень), ведення прихідно-видаткових та інвентарних книг, здійснення за вказівкою голови парафіяльної ради фінансових операцій та складання річного фінансового звіту.

Пункт 11. Обов’язки помічника голови Парафіяльної ради визначаються Парафіяльними зборами.


РОЗДІЛ VIII. Е 
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ


Пункт 1. Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль за діяльністю парафії, правильністю використання її майна, витрат коштів, за виконанням рішень органів управління та дотриманням положень Статуту парафії.

Пункт 2. Ревізійна комісія у складі голови та двох членів обирається Парафіяльними зборами з числа їх учасників строком на три роки без обмеження кількості переобрань. Членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які перебувають у родинних зв’язках,  духовному спорідненні з настоятелем або членами Парафіяльної ради. 

Пункт 3. Ревізійна комісія підзвітна Парафіяльним зборам.

Пункт 4. До обов’язків Ревізійної комісії належать: 
 
а) ревізія наявності коштів, законності й правильності витрат та ведення прихідно-видаткових книг; 
б) нагляд за станом парафіяльного майна;
в) щорічна інвентарізація; 
г) контроль за зняттям карнавок та пожертвуваннями.

Пункт 5. Ревізійна комісія складає акти й подає їх на планове або надзвичайне засідання Парафіяльних зборів. За наявності зловживань, нестачі майна або коштів, а також при виявленні помилок у веденні й оформленні фінансових операцій Парафіяльні збори ухвалюють відповідне рішення. У разі потреби, з благословення єпархіального архієрея, подається звернення до правоохоронних органів та позов до суду. 

Пункт 6. У разі переобрання всього складу Парафіяльної ради, а також переобрання чи смерті голови Парафіяльної ради, Парафіяльні збори утворюють тимчасову Ревізійну комісію з трьох осіб, яка складає акт про наявність коштів та парафіяльного майна. Парафіяльна рада або її голова приймає матеріальні цінності на підставі такого акта.