ПОЛОЖЕННЯ про Відділ релігійної освіти і катехизації Бориспільської єпархії Української Православної Церкви

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ релігійної освіти і катехизації Бориспільської єпархії Української Православної Церкви (далі - Відділ) є структурним підрозділом Бориспільського єпархіального управління і служить методичним і координуючим центром з питань релігійної (церковної) освіти і катехизації, взаємодії з державними та іншими системами освіти.

1.2. Відділ не є юридичною особою і не веде ніякої господарської діяльності. Матеріальне забезпечення роботи Відділу здійснюється за рахунок коштів Бориспільського єпархіального управління та інших церковних організацій, в тому числі в яких голова і члени Відділу несуть свій послух.

1.3. Відділ в своїй діяльності керується відповідними нормами законодавства України, Статуту про управління Української Православної Церкви, Статутом про управління Бориспільською єпархією, постановами Священного Синоду Української Православної Церкви, указами Митрополита Київського і всієї України, розпорядженнями правлячого Архієрея, Положенням про діяльність недільних шкіл Бориспільської єпархії, даним Положенням.

1.4. Відділ може мати печатку для затвердження створюваних Відділом документів, бланк для оформлення вихідної кореспонденції і внутрішніх документів. На печатці і бланку розміщується повна назва Відділу і вказується його приналежність до Бориспільської єпархії Української Православної Церкви.

 

2. Організація роботи Відділу

2.1. До складу Відділу входять голова Відділу, помічник голови Відділу, помічники благочинних з релігійної освіти і катехизації на парафіях, завідувач Методичним кабінетом Відділу, інші співробітники Відділу

2.2. Відділ очолює Голова, якого призначає і звільняє з посади Керуючий єпархією.

 

2.2.1. Функції голови Відділу:

а) керівництво і координація діяльності співробітників Відділу;

б) представництво в церковних та державних структурах;

в) скликання відповідних зібрань і засідань з питань релігійної (церковної) освіти і катехизації, взаємодії з державними та іншими системами освіти та головування на них;

г) контроль за організацією катехитичної діяльності на парафіях єпархії для дітей і дорослих;

ґ) організація та контроль розробки та друку катехитичних матеріалів;

е) організація формації викладачів недільних шкіл і катехизаторських курсів, підвищення їх кваліфікації;

є) представлення щорічного звіту про діяльність відділу на загальних єпархіальних зборах.

2.3. Помічник Відділу призначається і звільняється з посади Керуючим єпархією за поданням голови Відділу.

2.3.1. Функції помічника голови Відділу:

а) підготовка планів роботи Відділу та подання їх на затвердження голові Відділу;

б) інформування всіх співробітників про поточний план діяльності Відділу, час і місце проведення нарад та загальних зборів;

в) ведення документації.

2.4. Помічник благочинного з релігійної освіти і катехизації на парафіях обирається благочинним із числа священнослужителів благочинного округу та затверджується Керуючим єпархією.

2.4.1. Функції та обов’язки помічника благочинного:

а) взаємодіє з настоятелями та директорами недільних шкіл, при яких вони діють, та координує їх діяльність;

б) збір і аналіз семестрових звітів про діяльність недільних шкіл, або позапланових на вимогу голови Відділу;

в) погодження та затвердження семестрових або інших звітів про діяльність недільних шкіл з благочинним на основі поданих та підписаних звітів настоятелями або директорами недільних шкіл;

г) представлення семестрових або інших звітів про діяльність недільних шкіл у Відділ в установлені строки;

д) несе спільну з настоятелями парафій відповідальність за правильне оформлення звітів по установленій формі та своєчасну їх подачу до Відділу.

ґ) взаємодіє з директорами світських навчальних закладів або керівниками державних установ з питань релігійної освіти і представляє їх інтереси перед Головою Відділу.

2.5. Для оптимізації діяльності Відділу голова може створити апарат Відділу та організовувати його роботу на свій розсуд.

2.6. У Відділі в обов’язковому порядку ведеться діловодство, форма якого визначається головою Відділу.

 

3. Основні напрямки діяльності Відділу

3.1. Відділ надає методичну та консультативну допомогу клірикам і мирянам Бориспільської єпархії з усіх питань, що належать до сфери релігійної освіти і катехизації, а також взаємодії з державною та іншими системами освіти.

3.2. За дорученням Керуючого єпархією Відділ здійснює взаємодію з установами митрополії Української Православної Церкви та іншими церковними установами.

3.3. За дорученням Керуючого єпархією Відділ здійснює взаємодію з державними установами.

3.4. Відділ бере участь в підготовці річного Єпархіального звіту.

3.5. У Відділі може бути бібліотека. Порядок її роботи визначає голова Відділу.

3.6. Відділ веде інтернет-сайт з питань організації релігійної (церковної) освіти і катехизації Бориспільської єпархії.

3.7. При Відділі діє Методичний кабінет з питань релігійної (церковної) освіти і катехизації Бориспільської єпархії.

 

4. Методичний кабінет

4.1. Методичний кабінет при Відділі релігійної освіти і катехизації Бориспільської єпархії Української Православної Церкви (далі в тексті - Методичний кабінет) створений з метою навчально-методичної підтримки діяльності недільних шкіл і православних освітніх установ.

4.2. Методичний кабінет є структурним підрозділом Відділу. Діяльність Методичного кабінету здійснюється під загальним керівництвом голови Відділу.

4.3. Поточною роботою Методичної кабінету керує завідувач, який призначається розпорядженням Керуючого Бориспільською єпархією за поданням голови Відділу або без такого.

 

5. Направлення діяльності Методичного кабінету

5.1. Підготовка та допомога в підготовці викладачів духовно-моральних дисциплін парафій;

5.2. Розробка і систематизація навчально-методичних матеріалів з викладання духовно-моральних дисциплін;

5.3. Навчально-методичний супровід процесу духовно-морального виховання, релігійної освіти і катехизації в рамках Єпархії;

5.4. Постійний контроль змісту бібліотеки, систематичне оновлення інформації сайту, у тому числі розробка і розміщення на допомогу викладачам духовно-моральних дисциплін відповідних план-конспектів, лекцій, методичних рекомендацій та іншої  інформації що до організації та проведення релігійної (церковної) освіти у недільних школах;

5.5. Підготовка, допомога в проведенні і проведення заходів (конференцій, читань, семінарів, фестивалів і т. д.), які сприяють вирішенню завдань духовно-морального виховання, релігійної освіти і катехизації, розробка відповідних навчально-методичних матеріалів.